Python for Finance, Quant Topic

2016-06-02 litaotao 更多博文 » 博客 » GitHub »

原文链接 https://litaotao.github.io/python-finance-quant-investing
注:以下为加速网络访问所做的原文缓存,经过重新格式化,可能存在格式方面的问题,或偶有遗漏信息,请以原文为准。


写在前面

这是我在 2016.06.02 的讲座课件。

1. 讲稿

python-quant.001.jpeg python-quant.002.jpeg python-quant.003.jpeg python-quant.004.jpeg python-quant.005.jpeg python-quant.006.jpeg python-quant.007.jpeg python-quant.008.jpeg python-quant.009.jpeg python-quant.0010.jpeg python-quant.0011.jpeg python-quant.0012.jpeg python-quant.0013.jpeg python-quant.0014.jpeg python-quant.0015.jpeg python-quant.0016.jpeg python-quant.0017.jpeg python-quant.0018.jpeg python-quant.0019.jpeg python-quant.0019.jpeg python-quant.0019.jpeg python-quant.0019.jpeg python-quant.0019.jpeg python-quant.0019.jpeg python-quant.0019.jpeg

讲稿 pdf 版:python-quant-uqer.pdf

2. 参考文档